Phenethylamines

2-BA (hydrochloride)

$170.00$13,000.00

Phenethylamines

5-MeO-DALT Powder

$70.00$4,300.00

Psychedelic

Bk-2CB Powder

$275.00$2,050.00

Stimulants

Buy 2-NMC Crystals

$600.00$6,500.00

Phenethylamines

Buy 2-PTC Powder

$170.00$13,000.00

Phenethylamines

Buy 25B-NBOMe Powder

$70.00$6,515.00

Stimulants

Buy 3-FPM

$150.00$1,870.00

Stimulants

Buy 4-CEC Crystals

$490.00$6,200.00
$490.00$6,200.00

Stimulants

Buy 4-EEC

$470.00$6,000.00

Cathinones

Buy 4-MPD Crystals

$170.00$2,800.00

Cannabinoids

Buy 5F-MN24 Powder

$140.00$2,560.00
Sale!
$500.00$6,500.00

Smoking

Buy NM2201

$600.00$6,500.00

Smoking

Buy SDB005

$490.00$6,200.00

Psychedelic

Diphenidine

$600.00$6,500.00