Phenethylamines

2-BA (hydrochloride)

$170.00$13,000.00

Stimulants

Buy 2-NMC Crystals

$600.00$6,500.00

Phenethylamines

Buy 2-PTC Powder

$170.00$13,000.00
$190.00$1,900.00

Cannabinoids

Buy 3-CAF

$170.00$3,300.00

Stimulants

Buy 3-FPM

$150.00$1,870.00

Stimulants

Buy 4-CEC Crystals

$490.00$6,200.00
$490.00$6,200.00

Cathinones

Buy 4-CMC Crystals

$140.00$3,200.00
$450.00$950.00

Stimulants

Buy 4-EEC

$470.00$6,000.00
$140.00$2,560.00

Cathinones

Buy 4-MPD Crystals

$170.00$2,800.00

Stimulants

Buy 4-MPH

$140.00$2,560.00
$140.00$2,560.00

Cannabinoids

Buy 5F-NPB22 Powder

$170.00$2,800.00

Psychedelic

Buy BK-EBDP

$490.00$6,200.00
Sale!
$500.00$6,500.00

Psychedelic

Buy Flubromazepam

$275.00$2,900.00

Psychedelic

Buy MDMA Crystals

$475.00$3,975.00

Cathinones

Buy MTTA Crystals

$155.00$3,250.00

Smoking

Buy NM2201

$600.00$6,500.00

Smoking

Buy SDB005

$490.00$6,200.00

Phenethylamines

EFLEA

$95.00$12,800.00

Cannabinoids

IPO-33

$30.00$2,700.00

Cannabinoids

P1X Crystal

$40.00$3,025.00
Translate »